آماری از استفاده کنندگان سرویس همراه بانک صادرات


همراه بانك صادرات برخوردار از برترين سيستم هاي امنيتي و محافظتي بوده و منحصراً صاحب حساب با استفاده از كدهاي ورودي شخصي، مجوز ورود به سيستم و استفاده از آن را خواهد داشت.

Advertisements
%d bloggers like this: