اجلاس دریای مازندران، بدون ایران؟! و اقداماتی که باید انجام شود


مقامات مسئول در این باره موظفند بنا بر اصل دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی ایران، هر چه سریعتر اقدامات لازم را انجام داده و افکار عمومی را در جریان اخبار مربوطه قرار دهند، در غیر این صورت، مسئولیت هرگونه تعرض و خسرانی در این باره، مستقیمً متوجه آنها خواهد بود.

Advertisements
%d bloggers like this: