سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار نمی رسد


از سویی دهها گزارش در نهادهای رسمی و پژوهشی نشان می دهد که اکثریت خانواده های زن سرپرست، در فقر به سر می برند.

Advertisements
%d bloggers like this: