شهرداری کمبود پارکینگ را برطرف می‌کند


معاون شهردار تهران ادامه داد: «براي مالكيت چنين پاركينگ‌هايي كه در خارج از ملك احداث مي‌شود پيش‌بيني‌هايي در نظرگرفته شده و در آينده‌اي نزديك با اجراي سياستگذاري صدور سند براي پاركينگ‌ها موضوع مالكيت اين‌گونه پاركينگ‌ها نيز داراي وضعيت معيني مي‌شوند.»

Advertisements
%d bloggers like this: