شیرهای رام نشدنی بر گابن غلبه کردند


سپس ساموئل اتوئو شمار سبزپوشان را به دو افزايش داد؛ اما گابن توانست دردقيقه 90 يكي از اين دو گل را توسط دانيل كوزين پاسخ گويد.

Advertisements
%d bloggers like this: