نتیجه یک نظرسنجی در اروپا درباره خشونت با ایران


هر چند مردم اروپا از نقطه نظر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر لزوم استفاده از دیپلماسی در برابر ایران حمایت می کنند اما با دیدگاه آمریکا در مورد جنگ افغانستان و نحوه تلاش برای جلوگیری از افزایش دما مخالف هستند.

Advertisements
%d bloggers like this: