پدرم اخراج نمی‌شود


هر چيزي ممکن است رخ بدهد،اما فکر مي کنم آرژانيتن بدون هيچ مشکلي صعود خواهد کرد.مطمئن هستم که امشب بر پاراگوئه غلبه مي کنيم.

Advertisements
%d bloggers like this: