گردش‏های شبانه ممنوع!


جنجالي ترين بند حاضر در اين کتابچه، همان بند 6 است که در حقيقت به گردشهاي شبانه بازيکنان بر مي گردد. ساير بندها کمتر جنجالي به نظر مي رسد و تا حدودي توصيه هاي اخلاقي براي بازيکنان دارد. به عنوان مثال آنها بايد با رويي گشاده با هواداران رفتار کنند و با احترام به قوانين باشگاه، تعهدشان را به باشگاه مادريدي نشان دهند.

Advertisements
%d bloggers like this: