گوینده "نامفهوم‌ترین" جملات دنیا


بوش در سال 2004 گفته بود: “دشمنان ما بسیار خلاق هستند و ما نیز این‌گونه هستیم. آنها هرگز از فکر کردن به آسیب‌زدن به کشور و مردم ما دست بر نمی‌دارند و ما نیز این‌گونه هستیم.”

Advertisements
%d bloggers like this: