بحرین با حذف عربستان به جام جهانی نزدیک شد


سپس در دقيقه 91 و وقت اضافه پايان بازي، دروازه خود را باز شده ديده و در خطر حذف قرار گرفتند؛ اما اين پايان كار مردان ميلان ماچالا نبود. زيرا 2 دقيقه بعد در ثانيه هاي پاياني اسماعيل عبدل لطيف گل تساوي را زد تا به لطف قانون گل زده در خانه حريف، بحرين باشد جواز صعود را به دست آورد.

%d bloggers like this: