ترکیه پخش اذان یکپارچه را لغو می کند


%d bloggers like this: