اقدام ارزشمند دستگاه دیپلماسی


در میان این افراد سفیری با 20 سال سابقه سفارت حضور دارد که متاسفانه فرزند وی مدتی است مسیحی شده و توانسته از این طریق شهروند آن کشور گردد.

Advertisements
%d bloggers like this: