باهنر:باید فضا از حالت رادیکالی بیرون بیاید


نبايد يكي از جناح‌هاي درگير از صحنه سياسي كشور حذف شود/ اپوزيسيوني كه در چارچوب نظام و قانون اساسي فعاليت مي‌كند بايد از حقوقش دفاع شود.

Advertisements
%d bloggers like this: