"دموکراسی" شلیک شدنی نیست


Advertisements
%d bloggers like this: