چاره ای نیست جز بازداشت کروبی


یک سایت حامی دولت خبر داد که از بازداشت موسوی و کروبی پیشتر جلوگیری شده بود که اکنون با تحرکات جدید کروبی شرایط جدیدی ایجاد شده است .

Advertisements
%d bloggers like this: