چاوز: اسرائیل قتل عام می کند ولی آن را به رسمیت می شناسم


%d bloggers like this: