تأیید تقلب در انتخابات افغانستان؛‌ کرزای سقوط کرد


%d bloggers like this: