"دموکراسی" شلیک شدنی نیست


%d bloggers like this: