نرخ تورم در آلمان به صفر رسید


%d bloggers like this: