اتوبوس ها درتهران هر دو روز یکبار شسشتو می شوند


وي تاکيد کرد: اتوبوس ها توسط افراد آموزش ديده با آب تميز و مواد ضدعفوني کننده نظافت و شستشو مي شوند و رانندگان دخالتي در شستشوي اتوبوس ها ندارند.

Advertisements
%d bloggers like this: