احمدی‌نژاد و تشریح اولویت‌های بانک مرکزی


اصلاح قانون بانكي ، پيگيري معوقات بانكي ، جلوگيري از فعاليت شركت‌هاي سرمايه گذاري بانك ها ، كاهش اموال ثابت بانك ها ، مديريت توزيع ذخاير و صيانت از حقوق مردم اولويت ها و راهبردهاي بانك مركزي است.

Advertisements
%d bloggers like this: