بهسازی و زیباسازی تپه های میدان آزادی


این مقام مسئول در شهرداری تهران ادامه داد: عملیات اجرایی طرح بهسازی و توسعه فضاهای خدماتی و فضاهای سبز تپه های میدان آزادی تا پایان سال آغاز و بخش هایی از این طرح به ثمر خواهد رسید.

Advertisements
%d bloggers like this: