حضور 104 آسیب دیده کهریزک در دادسرا


تا سه روز پیش 104 نفر از کسانی که در این ارتباط آسیب دیده بودند در دادسرا حاضر شدند که در حدود 15 نفر به عنوان گواه مسائلشان را مطرح کردند و 90 نفر نیز اعلام شکایت نمودند

Advertisements
%d bloggers like this: