درباره جابجایی و انتقال دانشجویان به شهرهای بزرگ


هزار جريبي در مصاحبه راديويي با اشاره به اين که امکان انتقال و ميهماني از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر در شهرستان ها وجود دارد افزود: دانشجوياني مي توانند از اين امتياز استفاده کنند که حداقل يک نيم سال در محل قبولي خود تحصيل کرده باشند.

Advertisements
%d bloggers like this: