درگیری قمه زنان با پلیس در خمینی شهر


از اين تعداد 30 الي 50 نفر قمه بدست با ماموران انتظامي درگير شدند که ماموران سعي در متفرق کردن آنها نمودند.

Advertisements
%d bloggers like this: