قدبلندها خوشحال‌ترند؟!


مرداني که با بدترين کلمات زندگي خود را توصيف مي کنند، هشت دهم اينچ از ميانگين قد مردان کوتاه تر هستند و زناني هم که نظر خوبي به زندگيشان ندارند حدود نيم اينچ از ميانگين قد زنان کوتاه تر هستند.

Advertisements
%d bloggers like this: