مرگ به خاطر انفجار گوشی چینی


پلیس قطعات سوخته شده گوشی یاد شده را برای انجام تحقیقات بیشتر برای یافتن علت انفجار‌، جمع‌آوری کرده است.

Advertisements
%d bloggers like this: