مشایی حرفهایش را تفسیر کند


وی در خصوص اظهارات اخیر مشایی مبني بر اينكه ”خداوند به خودش بدهکار بود که انسان را آفرید“ گفت:اگر مشایی سخنان خود را تفسیر کند بهتر است.

Advertisements
%d bloggers like this: