درگیری قمه زنان با پلیس در خمینی شهر


از اين تعداد 30 الي 50 نفر قمه بدست با ماموران انتظامي درگير شدند که ماموران سعي در متفرق کردن آنها نمودند.

%d bloggers like this: